• นโยบายการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 •    มาตรฐานการให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการ   

       - สำนักงานจัดให้มีอุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงานในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลอย่างครบครัน
       - มีการจัดทำคู่มือประจำรถ บันทึกเบอร์ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
         โดยรถทุกคันได้เน้นย้ำในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสาร
         เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในเรื่องการติดต่อประสานงาน ทำให้เชื่อมั่นว่าสามารถส่งสินค้าถึงที่หมาย
         ได้รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลาที่กำหนด
       - จัดทำประกันภัยสินค้ารถยนต์และตู้บรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหาย
       - พนักงานแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์ม ติดบัตรพนักงานตลอดเวลาขณะปฎิบัติงาน
       - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำหน่วยงานที่เข้ารับงาน
       - พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมขั้นตอนการทำงานก่อนเข้ารับงานรับ-ส่งสินค้า
       - จัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
       - มีการติดตามแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและประเมินร่วมกับผู้ว่าจ้าง
       - พนักงานจะต้องผ่านการตรวจประวัติ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

     ขั้นตอนการให้บริการขนส่งสินค้า  

       -  รับใบสั่งงานและวางแผนการจัดส่ง
       - ใแจ้งประเภทรถ,หมายเลขทะเบียนรถ,ชื่อพนักงานขับรถพร้อมเบอร์โทรติดต่อ
       - ใส่งรถเข้ารับงานตามกำหนดเวลา
       - ใตรวจสอบเอกสารการส่งสินค้า เพื่อตรวจรับสินค้า และการจัดวางในรถ
       - ใตรวจสอบเส้นทางและประสานแจ้งผู้รับสินค้า เพื่อนำสินค้าส่งผู้รับสินค้า
       - ใแจ้งยืนยันกำหนดเวลาการจัดส่งกับผู้ส่ง และผู้รับสินค้า
       - ใติดตามสถานะของรถขนส่งสินค้าเพื่อลงบันทึกและรายงานให้กับผู้ส่ง และผู้รับ
       - ใตรวจสอบสินค้าปลายทาง และส่งมอบสินค้าให้ผู้รับตามที่กำหนด
       - ในำส่งเอกสารใบกำกับสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสินค้า
       - ในำส่งคืนใบกำกับสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ส่งสินค้า

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง   

       - ใบรายงานการบริการขนส่งสินค้า
       - ใใบตรวจเช็คสภาพรถประจำวัน
       - ใชุดเอกสารในการรับ-ส่งสินค้า